Tạp chí - Ấn phẩm thông tin

Số 1 năm 2011
Số 2 năm 2011
Số 3 năm 2011
Số 4 năm 2011
Số 5 năm 2011
Số 6 năm 2011
Số 7 năm 2011
Số 8 năm 2011
Số 9 năm 2011
Số 10 năm 2011
Số 11 năm 2011
Số 12 năm 2011

HOME

Thông tin phục vụ doanh nghiệp

Một số văn bản của các Bộ

v        QUỐC HỘI

 

Quốc hội thông qua Luật Đo lường

 

Ngày 11/11/2011, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII, sau khi nghe Báo cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giải tŕnh, tiếp thu, chỉnh lư dự thảo Luật Đo lường, Quốc hội đă biểu quyết thông qua một số điều quan trọng và toàn văn của dự thảo Luật Đo lường.

 

Với 86% số đại biểu tán thành, Quốc hội đă thông qua Luật Đo lường. Luật gồm IX chương, 58 điều. Luật Đo lường quy định về hoạt động đo lường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường. Luật áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường tại Việt Nam.

 

Luật Đo lường có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2012./.

 

v    BỘ Y TẾ

 

Băi bỏ Quyết định 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu

 

Thông tư băi bỏ Quyết định 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế

 

Ngày 14/11/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 40/2011/TT-BYT về việc băi bỏ Quyết định 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu.

 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012./.

 

 

v    BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Thông tư quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

 

Ngày 14/11/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 79/2011/TT-BNNPTNT về việc quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

 

Thông tư này quy định tŕnh tự, thủ tục chứng nhận, công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật đối với giống cây trồng thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành; và áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh và chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày kư và thay thế Quyết định 41/2007/QĐ-BNN ngày 15/5/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn; thay thế khoản 4 Điều 3, Điều 5 của Thông tư 42/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/7/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lư sản xuất, kinh doanh và sử dụng hạt giống lúa siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xác nhận, giống lúa bố mẹ lúa lai và hạt lai F1./.

 

 

v        BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Thông tư quy định chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

 

Ngày 31/10/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 30/2011/TT-BTTTT về việc quy định chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

 

Thông tư này quy định các hoạt động chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với các sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lư chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông, bao gồm: các thiết bị viễn thông; các thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện; các thiết bị điện tử và công nghệ thông tin (trừ các thiết bị sử dụng cho mục đích quốc pḥng, an ninh theo quy định của pháp luật).

 

Các sản phẩm nằm trong khuôn khổ các điều ước quốc tế về thừa nhận lẫn nhau đối với việc chứng nhận và công bố hợp quy mà Việt Nam là thành viên th́ chịu sự điều chỉnh của điều ước quốc tế đó.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2010 và thay thế cho Thông tư số 06/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009./.

 

Thông tư ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

 

Ngày 31 tháng 10 năm 2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 31/2011/TT-BTTTT về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy và Thông tư 32/2011/TT-BTTTT về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy.

 

Ban hành kèm theo các Thông tư này là danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy và danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy.

 

Các Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2012. Thông tư 31/2011/TT-BTTTT thay thế cho Thông tư số 08/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009. Thông tư 32/2011/TT-BTTTT thay thế cho           Thông tư số 07/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009./.

 

v    BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHÊ

 

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc Gia

 

Ngày 04/11/2011 và 09/11/2011, Bộ Khoa học và Công Nghệ ban hành các Quyết định công bố các tiêu chuẩn Quốc gia sau:

 

Quyết định 3437/QĐ-BKHCN

 

 1. TCVN 8766:2011 Sữa và sản phẩm sữa – Xác định hàm lượng protein- Phương pháp nhuộm da cam axit 12  
 2. TCVN 8767:2011 Thịt và sản phẩm thịt – Xác định độ ẩm và hàm lượng chất béo – Phương pháp phân tích sử dụng ḷ vi song và cộng hưởng từ hạt nhân

 

Quyết định 3438/QĐ-BKHCN

 

1.      TCVN 8401:2011 Xăng không ch́ pha 10% etanol – Yêu cầu kỹ thuật

 

Quyết định 3439/QĐ-BKHCN

 

 1. TCVN 8852:2011 Hoa đại hồi
 2. TCVN 8853:2011 Tinh dầu đại hồi

Quyết định 3473/QĐ-BKHCN

 

 1. TCVN 8784:2011 Phương tiện giao thông đường sắt- Quy tŕnh thử nghiệm đánh giá tính năng động lực học 
 2. TCVN 8785-1:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại- Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên. Phần 1: Hướng dẫn đánh giá hệ sơn và lớp phủ trong bảo vệ kim loại. 
 3. TCVN 8785-2:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại- Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên. Phần 2: Đánh giá tổng thể bằng phương pháp trực quan
 4. TCVN 8785-3:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại- Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên. Phần 3: Xác định độ mất màu
 5. TCVN 8785-4:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại- Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên. Phần 4: Xác định độ tích bụi
 6. TCVN 8785-5:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại- Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên. Phần 5: Xác định độ bám bụi
 7. TCVN 8785-6:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại- Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên. Phần 6: Xác định sự thay đổi độ bong
 8. TCVN 8785-7:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại- Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên. Phần 7: Xác định độ mài ṃn
 9. TCVN 8785-8:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại- Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên. Phần 8: Xác định độ rạn nứt
 10. TCVN 8785-9:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại- Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên. Phần 9: Xác định độ đứt găy
 11. TCVN 8785-10:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại- Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên. Phần 10: Xác định độ phồng rộp
 12. TCVN 8785-11:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại- Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên. Phần 11: Xác định độ tạo vảy và bong tróc 
 13. TCVN 8785-12:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại- Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên. Phần 12: Xác định độ tạo phấn
 14. TCVN 8785-13:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại- Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên. Phần 13: Xác định độ thay đổi màu
 15. TCVN 8785-14:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại- Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên. Phần 14: Xác định độ phát triển của nấm và tảo
 16. TCVN 8786: 2011 Sơn tín hiệu giao thông – Sơn vạch đường hệ nước – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 17. TCVN 8787:2011 Sơn tín hiệu giao thông – Sơn vạch đường hệ dung môi – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 18. TCVN 8788: 2011 Sơn tín hiệu giao thông – Sơn vạch đường hệ dung môi và nước – Quy tŕnh thi công và nghiệm thu
 19. TCVN 8789:2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 20. TCVN 8790:2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép – Quy tŕnh thi công và nghiệm thu
 21. TCVN 8791:2011 Sơn tín hiệu  giao thông – Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo – Yêu cầu kỹ thuật                                                        
 22.  TCVN 8792:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử mù muối.

 

top

© 2000 Directorate for Standards and Quality. All rights reserved.
Hoang Quoc Viet - Cau Giay - Ha noi. Tel: (04) 7562608 - Fax: (04) 8361556
Contact us : tttt@tcvn.gov.vn .